Profesionálně, poctivě s osobním přístupem

Mgr.Jiřina Breznenová

V Holešovičkách 33
Praha 8
18200
+420776148576
breznenova@seznam.cz.čísloúčtu:1113779043/3030
Připravila jsem s CK Fit nový víkendový pobyt plný jógy. Více v sekci aktuality a nabízíme

ROZPIS SKUPINOVÝCH CVIČENÍ NA STŘEDISKU ROKOSKA v holešovičkách

aktuální rozpisy najdete vždy na facebooku fyzioterapie praha 8. Sledujte facebook:-)
 

Provozovny fyzioterapie

  • V Holešovičkách 33, Praha 8 - hlavní provozovna ( Středisko Rokoska )   
  • Chrudimská 2a, Praha 3 - úterky   

Spolupracuji s:

Osobní trenérkou Andreou Špinarovou

    více na www.osobnitrenerka.com/

Urologická a urogynekologická ambulance Chrudimská 2a, Praha 3

Fotogalerie akcí na středisku Rokoska - více na facebooku :-)

ÚVOD

Od 4.6.2014 jsem držitelem oprávnění k poskytování zdravotních služeb.

Cením si, že jste se rozhodli navštívit mé osobní stránky a vítám Vás u mě. Nabízím profesionální péči a pomoc při bolestech pohybového aparátu, předoperační a pooperační péče u ortopedických operací, pomáhám při potížích s otěhotněním a inkontinencí. Péče je komplexní, protože zahrnuje prevenci, terapii i dlouhodobou péči, která snižuje riziko vrácení se obtíží.

Nabízím:

  • INDIVIDUÁLNÍ FYZIOTERAPII
  • SKUPINOVÉ CVIČENÍ DĚTÍ I DOSPĚLÝCH SE ZDRAVOTNÍM ASPEKTEM

INFORMACE PRO PACIENTY O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016

o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)

Správce osobních údajů

Mgr. Jiřina Breznenová

IČO 87566427

SÍDLO: Nad Rokoskou 10, Praha 8 ( provozovna: V Holešovičkách 33, Praha 8 )

www.fyzioterapie-praha8.cz

Správce je poskytovatelem zdravotních služeb v souladu se zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů.

  1. Účel/y zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem

  • poskytování zdravotních služeb

  • vyúčtování nehrazených zdravotních služeb

  • sdělování údajů o zdravotním stavu Vám a dalším oprávněným osobám

  • organizace poskytování zdravotních služeb (objednávání pacientů)

  • vedení evidence o našich příjmech a výdajích, přijatých platbách a o hospodaření, jak vyplývají z předpisů upravujících daně a účetnictví

  • informování o nabídkách akcí, které pro vás připravujeme

  1. Právní základ zpracování osobních údajů

Právním základem pro zpracování Vašich osobních údajů uvedených v bodu II. je

  • splnění naší zákonné povinnosti (zejména zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, zákon č. 634/1992, o ochraně spotřebitele)

  • splnění závazků ze smlouvy o péči o zdraví, na jejímž základě Vám poskytujeme zdravotní služby (tato smlouva nemusí být uzavřena písemně)

  • náš oprávněný zájem na nabízení našich dalších služeb svým stávajícím klientům

  1. Příjemci osobních údajů

Příjemci Vašich osobních údajů mohou v souladu s ustanoveními právních předpisů v konkrétních případech kromě Vás být: poskytovatel zdravotních služeb, orgány veřejné moci a osoby oprávněné nahlížet do zdravotnické dokumentace podle § 31, § 32, § 33 a § 65 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování. Osobní údaje mohou být pro zajištění výše popsaných účelů zpracovávány vedle správce také zpracovateli, a to na základě smluv o zpracování osobních údajů uzavřených v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů.

Vaše osobní údaje nepředáváme do zahraničí.

  1. Doba zpracování osobních údajů

Osobní údaje obsažené ve zdravotnické dokumentaci jsou zpracovávány po dobu stanovenou vyhláškou č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci. Osobní údaje zpracovávané pro další účely uvedené v bodu III jsou zpracovávány po dobu stanovenou zákonem nebo po dobu, po kterou budete naším pacientem, a následně po dobu jednoho roku poté, co naším pacientem přestanete být.

  1. Práva subjektu údajů

Při zpracování osobních údajů máte následující práva týkající se ochrany svých osobních údajů:

  • právo požadovat od nás přístup k Vašim osobním údajům;

  • právo na opravu Vašich osobních údajů, které zpracováváme;

  • právo na omezení zpracování. Omezení zpracování znamená, že musíme Vaše osobní údaje, u nichž bylo zpracování omezeno, označit a po dobu trvání omezení je nesmíme dál zpracovávat s výjimkou jejich uložení. Právo na omezení zpracování máte tehdy, jestliže

  • popíráte přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, abychom mohli přesnost osobních údajů ověřit;

  • zpracování je protiprávní a Vy odmítáte výmaz osobních údajů a žádáte místo toho o omezení jejich použití;

  • jestliže již Vaše osobní údaje nepotřebujeme pro účely zpracování, ale Vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;

  • jestliže jste vznesl/a námitku proti zpracování uvedenou níže v bodu VII., dokud nebude ověřeno, zda naše oprávněné důvody pro zpracování převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami;

  • právo na výmaz osobních údajů. Právo na výmaz osobních údajů se vztahuje jen na osobní údaje, které zpracováváme k jiným účelům, než je poskytování zdravotních služeb. Údaje, které o Vás vedeme za účelem poskytování zdravotních služeb (např. ve zdravotnické dokumentaci), vymazat nesmíme;

  • právo na přenositelnost údajů. Můžete žádat, abychom Vám Vaše osobní údaje poskytli za účelem jejich předání jinému správci osobních údajů, nebo abychom je sami předali jinému správci osobních údajů. Toto právo však máte pouze ohledně těch údajů, které zpracováváme automatizovaně na základě Vašeho souhlasu nebo smlouvy s Vámi. Údaje, které o Vás vedeme za účelem poskytování zdravotních služeb (např. ve zdravotnické dokumentaci), však smíme poskytnout jen Vám a za zákonných podmínek též jinému poskytovateli zdravotních služeb nebo orgánu veřejné moci.

  • právo podat stížnost u dozorového úřadu, a to v případě, že se domníváte, že zpracováním osobních údajů dochází k porušení právních předpisů o ochraně osobních údajů. Stížnost můžete podat u dozorového úřadu v místě svého obvyklého bydliště, místě výkonu zaměstnání nebo v místě, kde došlo k údajnému porušení. V České republice je dozorovým úřadem Úřad na ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.

  1. Právo vznést námitku proti zpracování

V případě, že Vaše osobní údaje zpracováváme pro účely oprávněných zájmů našich nebo někoho dalšího (právní základy zpracování jsou uvedeny v bodu III), máte kdykoliv právo vznést proti takovému zpracování námitku. Námitku můžete vznést na naší adrese uvedené v bodu I. Pokud takovou námitku vznesete, budeme oprávněni v takovém zpracování pokračovat jen tehdy, pokud prokážeme závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, a dále tehdy, pokud půjde o zpracování nezbytné pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

  1. Povinné zpracování a povinnost poskytnout osobní údaje

Zpracování Vašich osobních údajů pro účely poskytování zdravotních služeb je zákonným požadavkem. Neposkytnutím Vašich osobních údajů může znamenat, že Vám nebudeme moci poskytnout zdravotní služby, čímž může dojít k poškození Vašeho zdraví či přímému ohrožení života (§ 41 odst.1 písm. d) zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování). Povinnost poskytnout osobní údaje pacienta se týká i jeho zákonného zástupce nebo opatrovníka (§ 41 odst. 2 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování).

 

 

Anketa

Našli jste zde to, co jste hledali?

Celkový počet hlasů: 3718

Kontaktujte nás

www.klubpevnehozdravi.cz/maminky/MOŽNOSTI PŘÍSPĚVKŮ OD ZDRAVOTNÍCH POJIŠŤOVEN: 

Pojišťovna Česká průmyslová zdravotní     www.cpzp.cz/clanek/3813-0-Preventivni-programy-CPZP-v-roce-2014.html

Všeobecná zdravotní pojišťovna www.klubpevnehozdravi.cz/maminky/

www.klubpevnehozdravi.cz/dospeli/

www.klubpevnehozdravi.cz/deti/

ZPMinisterstva vnitra CR 211 www.vozp.cz/cs/klient/program-preventivni-pece/program-preventivni-zdravotni-pece-2015/program-dospeli.html

Vojenská pojišťovna www.vozp.cz/cs/klient/program-preventivni-pece/program-preventivni-zdravotni-pece-2015/program-dospeli.html

Zaměstnanecká pojišťovna Škoda  www.zpskoda.cz/pojistenec/zdravotni-programy-2015/balicky

 

Nenašli jste zde Vaší Zdravotní pojišťovnu? Informujte se, prosím, přímo na pobočce na možnosti využítí benefitů pro pojištěnce.